Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Bildhantering på Hemsidor

BILDHANTERING FÖR HEMSIDOR. 
 
Normalt tänker de flesta att bilder skall vara så högupplösta som möjligt, så många megapixlar som möjligt. Dagens digitalkameror och mobiltelefoner har idag en mycket hög upplösning vilket också gör att storleken på filerna lätt hanar på 5-10 Megabyte (Mb). Just detta är mycket önskvärt om man skall skriva ut bilderna men på hemsidor är förhållandet helt annorlunda. 
 
LAGSTIFTNING VAD GÄLLER BILDER 
 
Man måste i samband med hemsidor och bilder-texter tänka på den lagstiftning vi har. 
 
I detta sammanhang skall man tänka på två saker: 
 
Upphovsrättslagen 
 
Utgångspunkten i lagen om upphovsrätt är att den som framställt en bild också har full förfoganderätt till bilden så länge inget annat har avtalats. 
 
Man får alltså enligt denna lag inte ”ta” någon bild från någon hemsida eller tidning och sedan lägga ut den på hemsidan. 
 
PersonUppgiftsLagen, PUL, som ersätts av GDPR 25 maj 2018 (General Data Protection Regulation)

 
När vi tar bilder eller filmer på personer räknas detta som en ”behandling av personuppgifter”.  Hur vi får använda sådana bilder i verksamheten regleras av personuppgiftslagen (SFS 1998:204), PuL.  
 
Syftet med lagen är att skydda enskilda individers personliga integritet. Bilder som gör att individer kan identifieras omfattas av lagens bestämmelser. Man måste alltså ha personens samtycke. 
 
Bilder som visar personer på avstånd eller liknande omfattas normalt inte. 
 
Det krävs samtycke för att få publicera bilder som föreställer barn och unga (under 16 år) på en webbplats. Samma gäller för webbpublicering av bilder på anställda och bilder av vuxna där sammanhanget inte är helt neutralt, till exempel för att bilden avslöjar något om personens hälsa eller sociala situation. 
 
Det krävs inte samtycke för bilder som föreställer vuxna i ett neutralt sammanhang, där bilden inte kan upplevas som kränkande.  
 
Mer information om PUL och GDPR  finns på www.datainspektionen.se